Jaro 2024

17. března

Změny ve vedení SO ČBK

O situaci v Pracovní komisi pro sociální otázky České biskupské konference pod vedením proděkana KTF J. Jinka informoval článek Jany Vacíkové Proč jsem odešla z Pracovní skupiny pro sociální otázky ČBK na webu Christnet.cz

24. dubna

J. Brož na zasedání AS KTF UK

Kandidát na funkci děkana KTF UK informoval na zasedání fakultního senát0u o tom, že již obdržel nihil obstat římského Dikasteria pro kulturu a vzdělávání a že bude k 2. květnu jmenován děkanem. Na dotaz senátorů odpověděl, že jména členů svého kolegia oznámí až akademickému senátu na jeho zasedání dne 29. května.

26. dubna

Univerzita Pardubice řeší jednání doc. Jinka

Na jednání Vědecké rady FF Univerzity Pardubice zazněla zpráva, že rektorce Univerzity Karlovy „byl zaslán podnět k prošetření neetického chování doc. Jinka, bývalého zaměstnance FF UPCE a současného zaměstnance
KTF UK. Neoprávněně vykázal publikaci vzniklou v době jeho působení na UPCE do RIV za
KTF UK a úmyslně vymazal původní afiliaci na FF UPCE z již publikovaného výsledku, ačkoliv měl jako proděkan pro vědu na KTF dohlížet na dodržování pravidel vykazování vědeckých výsledků. Podezření na neetické chování konstatovala i Komise pro hodnocení výzkumných
organizací (resp. Sekce pro vědu i příslušný odborný panel), která výsledek doc. Jinka KTF
odebrala.“

30. dubna

Dopis abdikujícího děkana V. Novotného

V předvečer konce svého děkanského mandátu zaslal prof. V. Novotný, který se stále nachází v pracovní neschopnosti, akademické obci fakulty dopis.

3. května

Inaugurace děkana KTF

Doc. Jaroslav Brož byl během slavnostní bohoslužby v kostele Všech svatých inaugurován do funkce děkana KTF UK

6. května

„Otevřené dveře, otevřená srdce, otevřená komunikace“

Děkan KTF zaslal akademické obci fakulty na začátku svého působení poselství nadepsané výše uvedenými slovy

12. května

Děkan J. Brož zaslal akademické obci slovo ke Dni matek