Usnesení Petiční komise AS UK

Petiční komise AS UK vydala 11. října 2023 usnesení týkající se doktorandů prof. Petráčka a Čechury:

Usnesení:

„Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“

8 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Usnesení:

„Petiční komise AS UK upozorňuje, že zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ani Studijní a zkušební řád UK nestanoví závislost vedení doktorandů na existenci pracovního poměru mezi univerzitou a školitelem. Petiční komise AS UK považuje v tomto ohledu sdělení, které doktorandi obdrželi od vedení fakulty, za nevhodné a zavádějící.“

7 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Usnesení:

„Petiční komise AS UK se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům proděkana pro vědu doc. Jakuba Jinka v Echo 24 týkajících se dotyčných doktorandů prof. Petráčka. Jeho tvrzení poškozují nejen dotčené osoby, ale i dobré jméno KTF UK a celé Univerzity Karlovy.“

8 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno