Prohlášení pracovníků Katedry církevních dějin a literární historie k dění na KTF UK

Katedra církevních dějin a literární historie zajišťuje bakalářský a magisterský obor Dějiny evropské kultury a doktorský program Církevní dějiny v malém týmu vyučujících. Současně se podílí i na výuce dalších prezenčních a kombinovaných oborů KTF UK, zapojuje se do CŽV a řady dalších fakultních aktivit.

V kontextu poklesu počtu studujících nové akreditace našich oborů byla ze strany vedení fakulty v posledních dvou letech vznesena řada podnětů k řešení nastalé situace. Část těchto podnětů však postrádala konstruktivní charakter. Pracovníkům byla Ing. Luďkem Knorrem, tajemníkem fakulty, předkládán obecný údaj, vyčíslující „ztrátovost“ katedry, nikdy však nebyly doloženy podklady, které by vedly k jistotě skutečně solidně stanoveného rozpočtu. Předložené analýzy navíc nezohledňovaly přínos doktorského studia (které má naopak studentů stabilně vysoké počty) a opomíjely výuku pedagogů KCDLH na dalších oborech, stejně jako skutečnost, že na fakultě jsou katedry, které vůbec žádný obor negarantují.

Pracovníci naší katedry byli vedením fakulty vyzýváni k řešení situace, a přestože přicházeli se stále novými a novými návrhy, které za velké časové náročnosti připravovali, děkan fakulty, prof. Vojtěch Novotný, návrhy připomínkoval a ve svém prohlášení z června 2023 zcela nepravdivě konstatoval, že „žádný realistický návrh nebyl ze strany katedry dosud podán“.

Skutečností však naopak je, že pracovníci katedry propracovali změny v akreditaci našich oborů a již v září a říjnu 2022 měli oba garanti oborů připravenou novou podobu akreditace bakalářského a magisterského studia. Skutečností je také to, že v průběhu roku 2022/23 se pracovníci katedry podíleli na propagaci oborů stávajících, což se také viditelně odrazilo v počtu uchazečů o studium. Bohužel se za situace, kdy přímo z vedení fakulty šly do médií signály znevažující obraz oboru (vystoupení proděkana pro vědu, doc. Jakuba Jinka, pro portál Echo24), počet výsledně zapsaných studentů na tuto tendenci reagoval a oproti typickému poměru z jiných let se snížil.

Během akademického roku 2022/23 byla ze strany vedení fakulty stále patrnější nesoučinnost ve věci procesování a schválení obou nových akreditací. Navzdory zjevnému trendu vzrůstajícího počtu uchazečů přikročilo vedení fakulty v červnu 2023 k propouštění a neprodlužování smluv konkrétních odborníků, kteří se zásadním způsobem podíleli na oborové výuce (prof. Čechura, dr. Milan Buben, dr. Helena Milcová).

Zcela zjevným kontextem posledně jmenovaných kroků je výhledový propad v celkovém počtu studentů KTF UK, který fakultě právě od června 2023 hrozí a jehož důvodem jsou významné administrativní chyby ze strany vedení KTF UK, které vedly k odejmutí akreditace pro obor Teologické nauky od roku 2024/25.

V srpnu 2023, pouhých šest týdnů před startem semestru, byl dále prof. Tomáši Petráčkovi nečekaně ukončen pracovní poměr pro údajnou „nadbytečnost“. Situace evokovala vynucené odchody dr. Szabó a dalších odborníků, kteří fakultu opustili během 1. a 2. volebního období stávajícího děkana, prof. Vojtěcha Novotného. Nesmyslným způsobem bylo také zacházeno s doktorandy prof. Petráčka: těm doc. Jakub Jinek, proděkan pro vědu, oznámil, že budou buďto převedeni k jiným školitelům nebo mohou s doktorandským studiem skončit.

Dále během několika posledních týdnů následovala série kroků, související s problémem toho, jak zajistit výuku předmětů, které doposud vyučoval prof. Tomáš Petráček, zejména přednášky Církevní a obecné dějiny raného novověku. Doc. Šmídovi, vedoucímu katedry, bylo veřejným mailem vyhrožováno ukončením pracovního poměru, pokud se výuky neujme nebo ji jiným způsobem nezajistí.

Analogické výhružky byly směřovány rovněž k prof. Kubínovi, který formuloval výhradu svědomí.My, pracovníci Katedry církevních dějin a literární historie, nesouhlasíme se způsobem řešení personálních otázek, zejména se situací, kdy o ukončení pracovního poměru akademických pracovníků, kteří se významně podílí na výuce a jsou garanty její kvality, jako prof. Jaroslav Čechura a prof. Tomáš Petráček, není adekvátně dopředu informován ani vedoucí katedry doc. Marek Šmíd, ani garanti oborů, prof. Petr Kubín a doc. Miloš Sládek.

Navazujeme na výzvu AS KTF UK, kterou dne 24. srpna 2023 formuloval garant bakalářského oboru doc. Miloš Sládek a kterou následně podepsali garant magisterského a doktorského studia, prof. Petr Kubín, a odborní asistenti dr. Klára Kudlová a dr. Michal Charypar, tedy, aby ze své funkce odstoupil stávající děkan fakulty prof. Vojtěch Novotný, a rozšiřujeme svou žádost o apel na odstoupení dalších činitelů, kteří mají svůj přímý podíl na zcela nestandardní situaci na fakultě v posledních týdnech, zejména doc. Jakuba Jinka. V případě, že by se stávající vedení rozhodlo neodstoupit, dáváme takto podnět Akademickému senátu KTF UK a rovněž Akademickému senátu UK, aby v tomto smyslu jednaly.

V Praze dne 26. září 2023

prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D.

doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Milada Jonášová, Ph.D.

Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

Mgr. Michal Charypar, Ph.D.

Mgr. Jiří Kozina, Ph.D.

Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.

Mgr. Jiří A. Čepelák