Výzva technicko-hospodářských pracovníků Akademickému senátu KTF UK

Dne 18. října 2023 adresovali technicko-hospodářští pracovníci KTF, tedy především administrativní pracovníci a knihovníci, následující výzvu Akademickému senátu KTF UK:

My, níže podepsaní technicko-hopodářští pracovníci, vyjadřujeme znepokojení nad způsobem vydávání a uvádění do praxe jednotlivých opatření děkana. 

Upozorňujeme, že poslední připravovaná a vydaná opatření děkana jsou nesystémová a mají vážný dopad na organizaci administrativní činnosti zajišťující podporu akademickým pracovníkům a studentům na KTF UK. Tato opatření děkana vážně zasahují do smluvně sjednané náplně práce, dochází k zmatečným přesunům agend v souvislosti s rušením oddělení a nejasnostem v přiřazování pracovních úkolů. V neposlední řadě poukazujeme na zcela nedostatečnou komunikaci vedení fakulty s technicko-hospodářskými pracovníky. 

Opatření děkana zaváděná spolu se začátkem akademického roku mají závažný dopad na naši práci, a to zejména v tomto akademickém roce, kdy spolu s otevřením nového studijního oboru došlo k mnohonásobnému navýšení zapsaných studentů. 

Vzhledem k tomu, že jako administrativní zaměstnanci stojíme stranou akademické obce (nemáme možnost volit své zástupce do Akademického senátu), obracíme se na Senát KTF UK touto cestou s problematikou vnitřního chodu fakulty a také s obavou o to, jak budeme jako fakulta vnímáni navenek. 

Vyzýváme senátory, aby se zabývali uvedenými skutečnostmi při jednání o přípustnosti návrhu na odvolání děkana KTF UK. 

V Praze 17. 10. 2023

Tereza Fatková
Helena Kodalíková
Michaela Kristová
Eva Michalíková
Magdaléna Nová
Tereza Panošková
Eva Přibylová
Eva Roškotová
Petr Sládeček
Eva Šolcová
Irena Věchtová