Výzva senátorům ke kladnému stanovisku k odvolání děkana KTF UK

Členové Ústavu dějin křesťanského umění na KTF UK adresovali dne 18. října 2023 Akademickému senátu KTF UK následující výzvu:

My, členové Ústavu dějin křesťanského umění, dlouhodobě vnímáme situaci na fakultě jako demotivující a neúnosnou. Na posledním zasedání Akademického senátu KTF, konaném dne 27. září 2023, se plně projevilo, že vedení, v čele s děkanem prof. Vojtěchem Novotným a pověřeným zástupcem doc. Jakubem Jinkem, je nekompetentní v řízení fakulty. Upřednostňuje jiné principy než ty, které jsou vlastní demokratickému univerzitnímu prostředí. V posledních měsících pak děkan se svým vedením vnesl do fakultních struktur zmatek a svým neprofesionálním přístupem nejen paralyzoval administrativní chod fakulty, ale ohrozil či omezil výuku některých předmětů v souvislosti s ukončením pracovních poměrů vyučujících Tomáše Petráčka, Jaroslava Čechury, Milana Bubna, Heleny Milcové a Petra Macka, který odešel z fakulty pro nesouhlas s jejím vedením. Při plánování výuky v rámci nového akademického roku 2023/24 konstatujeme nerovný přístup k vyučujícím. Zatímco někteří noví pracovníci měli s půlročním předstihem jasně definovány pracovně právní vztahy, další žili/žijí v právním vakuu již v době fakticky probíhající výuky.

S velkým znepokojením jsme sledovali též způsob, jakým se doc. Jakub Jinek ohradil vůči rektorátu – rektorát navíc jeho prohlášení posléze odmítl jako nepravdivé – a jak komentoval své postoje vůči pracovníkům Katedry církevních dějin a literární historie (vyhrožování okamžitou výpovědí), jímž tímto vyjadřujeme podporu; viz prezentace doc. Jinka na výše zmíněném zasedání AS KTF UK. 

Apelujeme na Vás senátory, abyste jako demokraticky zvolení zástupci tohoto kontrolního orgánu fakulty vzali na vědomí vůli svých voličů. Rádi bychom Vás tímto podpořili v rozhodnutí uskutečnit kroky vedoucí k odvolání děkana. Jsme přesvědčeni, že současným nekoncepčním vedením byla fatálním způsobem podkopána důvěra zaměstnanců fakulty k jejímu vedení a došlo k zásadnímu poškození dobrého jména fakulty, a to jak navenek, tak i dovnitř. Zároveň došlo k poškození dobrého jména Univerzity Karlovy. 

Za současného stavu již nelze svobodně a tvůrčím způsobem pracovat. Naším přáním je co nejkvalitněji působit na fakultě otevřené a vstřícné k diskusi. Chceme pro naše studenty vytvářet prostředí eticky korektní, inspirativní a kolegiální. Jen tak je možno přinášet relevantní výsledky badatelského úsilí a být studentům dobrým příkladem.

Všechny tyto principy stávající vedení fakulty systematicky pošlapává a ničí. Nevidíme tedy jiné východisko než jeho odchod z funkce.

V Praze, 18. října 2023

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.                                                               prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.                                              PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.                                                        Ing. Mgr. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
Mgr. Kornélia Kolářová Takácsová, Ph.D., Th.D.
PhDr. Eva Janáčová, Ph.D.