E-mail proděkana pro vědu doktorandům z 21. 8. 2023

Dne 21. srpna po obědě, zhruba tři hodiny po předání výpovědi děkanem Novotným prof. Petráčkovi, dostali jeho doktorandi e-mail od proděkana Jinka následujícího znění:

Vážený pane kolego,

dovoluji si Vás informovat o následujícím: Děkan KTF UK rozhodl, že k 31. říjnu dojde ze závažných důvodů ke zrušení pracovního místa, které zastává prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. Pro Vás to znamená, že po 31. 10. nebude už prof. Petráček Vaším školitelem. Jsme si vědomi, že Vás to může uvést do nekomfortní situace. Ujišťujeme Vás ale, že budete-li chtít v doktorském studiu na KTF UK pokračovat, bude Vám na návrh oborové rady přidělen školitel nový, který s Vámi bude pokračovat v započatém díle tak, abyste – pokud možno rychle – dospěl k závěru 
studia (stojíte nyní na počátku svého x-tého roku).

Do 31. října spolupracujte s prof. Petráčkem jako dosud.

Mgr. Magdalena Nová, DiS., pracovnice studijního oddělení (magdalena.nova@ktf.cuni.cz), je Vám k dispozici pro domluvu o dalším 
postupu.

S pozdravem

 Jakub Jinek

proděkan pro vědu