Dopis proděkana Jinka akademické obci KTF

Proděkan J. Jinek zastupující děkana uveřejnil 4. září na stránkách KTF dopis následujícího znění:

Vážené kolegyně a kolegové, 

jak víte, zastupuji děkana naší fakulty prof. Vojtěcha Novotného od jeho náhlé hospitalizace v pondělí 28. srpna. Přestože mám poměrně bohaté zkušenosti s krizovým řízením, současná mediální eskalace a osobní ataky mě zaskočily – ve svém profesním životě jsem dosud nic srovnatelného nezažil. Ubezpečuji Vás, že jsem nadále připraven veškerý tlak a obtíže snášet, a to i bez mediálního krytí. Nemám v úmyslu předstírat „mediální zdatnost“. Nechci prožívat svůj život v surogátní realitě sociálních sítí. Vyhrazuji si ovšem možnost konat legálně, legitimně a v souladu se svědomím a dobrými mravy ve prospěch naší fakulty, kterou mi bylo dáno z vůle děkana dočasně vést. 

Děkan v srpnu rozhodl o úsporných opatřeních, která se dotýkají sedmi pracovníků a obnášejí redukci míst o celkem 2,45 úvazku. Díky nim zvládneme rozpočtově udržet chod fakulty pro letošní rok; mohu Vás ujistit, že pro následující období jde o opatření konečná. Současná situace na vysokých školách není lehká, řada pedagogů se obává o budoucnost kvůli snížení příspěvku ze státního rozpočtu. Ze strany Univerzity Karlovy přicházejí návrhy na sloučení fakult. Naše fakulta je připravena zvládnout náročné období ve stávající podobě, věříme v kvalitu a atraktivitu našich oborů. Fakulta provedla racionalizaci, akreditovala nový obor, na který se přihlásil značný počet zájemců, chystá se rozvíjet stávající úspěšné obory a zlepšit práci s doktorandy. Příslušné dokumenty byly či budou standardně předloženy odborové organizaci a akademickému senátu. 

Úsporná opatření se dotkla rovněž profesora Čechury, jemuž končí smlouva na konci měsíce září, a profesora Petráčka, který na KTF končí k 31. říjnu; výpověď mu byla předána řádně, s dostatečným předstihem, a to z důvodu nadbytečnosti. Vedení KTF kategoricky odmítá nařčení, že by důvodem personálních změn byly „nepohodlné“ názory, osobní důvody či tlak biskupů. Hrubé útoky a zpochybňování kvality naší fakulty musí ustat. Zejména když je pracovněprávní otázka převedena do osobní urážlivé roviny a vyhrocena natolik, že je děkan v důsledku toho pro vážný zdravotní stav hospitalizován.

Po předání výpovědi, resp. po sdělení o skončení pracovního poměru, v pondělí 21. 8. informovalo vedení fakulty pět doktorandů prof. Petráčka a dva doktorandy prof. Čechury, že jim bude přidělen oborovou radou nový školitel tak, aby mohli dokončit své disertace. Vycházelo se přitom z dosavadní praxe. Rektorka UK, vtažená do celé věci po mediální eskalaci, i oborová rada doktorského studijního programu Církevní a obecné dějiny vyjádřila vůli, aby doktorandi dokončili studium pod stávajícími školiteli. Vedení fakulty respektuje uvedený názor a usiluje o dohodu s profesory Petráčkem a Čechurou, kteří však zatím nevyužili žádný z nabízených termínů pro jednání. Společným zájmem je uklidnění situace a taková je i dohoda s rektorkou. KTF chce nabídnout doktorandům možnost dokončit svá studia pod vedením stávajících školitelů, v souladu s vysokoškolským zákonem i ostatními právními normami. Věřím, že společně najdeme způsob, který bude právně možný a pro doktorandy vyhovující, a to za účasti oborové rady a obou profesorů, kteří, jak věříme, mají vůli se dohodnout. 

Osobně si práce doktorandů vážím. Jsou pro naši fakultu akademickým přínosem. V tomto smyslu jsem informoval i vedení České asociace doktorandů a doktorandek a omluvil se za příkrý mediální výrok, který se valné většiny doktorandů netýká a byl vytržen z kontextu.

S návrhem řešení bude v požadovaném termínu seznámena rektorka UK. Vedení KTF považuje případné další výtky ohledně správnosti řešení pracovně právních vztahů na fakultě za neopodstatněné. Pracovně právní vztahy jsou plně v kompetenci děkana. Ke smírnému řešení, které je v zájmu celé akademické obce, nabízíme a současně potřebujeme konstruktivní přístup a vzájemný respekt. 

Přátelsky zdraví a úspěšný vstup do nového akademického roku přeje

Jakub Jinek

proděkan pro vědu zastupující děkana KTF UK