Reakce vedení KTF na sdělení rektorky AS UK dne 19. 1. 2024

22. ledna byla na stránkách KTF UK publikována následující Reakce na sdělení rektorky UK Akademickému senátu UK dne 19. 1. 2024 podepsaná proděkanem Jinkem a tajemníkem Knorrem


Přestože jsme dosud neobdrželi oficiální závěry kontroly, považujeme za nutné vyjádřit se k tomu, co jsme se dozvěděli v médiích o vystoupení paní rektorky na zasedání AS UK dne 19. 1. 2024. Podotýkáme, že jako vedení fakulty jsme pouze 18. 12. 2023 obdrželi Protokol z kontroly, k němuž jsme měli do 12. 1. 2024 možnost uplatnit námitky – ty jsme také v termínu odeslali. Žádnou další informaci jsme neobdrželi, s vypořádáním námitek ani se závěry jsme nebyli seznámeni. Ze strany rektorátu nám nebylo žádné vyjádření v této věci ani předáno, ani s nikým z nás projednáno. 

Podle médií (Deník N, ČT 24) rektorka UK akademickému senátu sdělila, že audit (ve skutečnosti se jednalo o kontrolu dle OR 47/2014) našel tři významná pochybení: 

1. personální kroky vedení fakulty, přičemž podle vyjádření paní rektorky UK „audit potvrdil pochybnosti, které byly od vedení vyjadřovány od počátku“. Jelikož se tyto pochybnosti týkaly případu prof. Petráčka, patrně byla oním „problematickým personálním krokem“ jeho výpověď.

2. Na bakalářském oboru Filosofie a etika bylo přihlášeno násobně více studentů, než by mělo být. 

3. Část pedagogů na fakultě působí bez smlouvy. 

K těmto bodům sdělujeme: 

Ad 1. Pochybnosti jsme zaznamenali, a proto jsme představitelům vedení UK již od srpna opakovaně předkládali podrobná objasnění a zdůvodnění našeho postupu. Od počátečních jednání se ovšem ukázalo jako nemožné zjistit, oč vedení UK své pochybnosti věcně opírá. (Dílčí pochybení ve věci projednání s odbory jsme připustili, ovšem to nemá – jak je všem zúčastněným stranám známo – vliv na platnost výpovědi.) Pokud je nyní řečeno, že audit tyto pochybnosti potvrdil, musíme oponovat, že audit v tomto bodě nic nového a relevantního nepřinesl, nepoukázal na nesoulad s jakýmkoli předpisem a celkově nesdělil nic průkazného. Příslušný bod z protokolu kontroly je formulován nekoherentně a obsahuje řadu formálních nedostatků. Na tuto skutečnost jsme jak vedoucí kontrolní skupiny, tak paní rektorku explicitně upozornili a k danému bodu jsme uplatnili námitku. Ta dosud nebyla vypořádána. 

Ad 2. Nelze tvrdit, že bylo přihlášeno (myslí se asi: přijato) více studentů, než mělo být. Žádné „mělo být“ v této věci neexistuje. Do nového studijního programu jsme přijímali – se souhlasem rektorátu – bez přijímacího řízení. Toto rozhodnutí bylo dáno novostí oboru a dlouhodobou zkušeností KTF a bylo schváleno všemi univerzitními orgány včetně rektorátních; zákon přitom neumožňuje důsledky tohoto rozhodnutí zmírnit dodatečnými opatřeními v případě nečekaného zájmu – i tuto možnost jsme u rektorátních orgánů zjišťovali a bylo nám potvrzeno, že přijat musí být každý, kdo se přihlásí. Jediný omyl ze strany KTF může být spatřován v tom, že jsme počet přijímaných odhadli na 25. Chce-li někdo hovořit o pochybení, pak tedy jedině ve smyslu chybného odhadu. Je však na zvážení každého, zda lze pak hovořit o „vážném pochybení“ (navíc v situaci, kdy nízký počet studentů je dlouhodobě jedním z největších problémů fakulty). Pro větší počet studentů jsme zvládli zajistit i adekvátní výukové prostory a zorganizovat výuku tak, aby její kvalita nebyla dotčena. Upozorňujeme, že sám kontrolní protokol v tomto bodě žádné pochybení nekonstatuje. 

Ad 3. Toto tvrzení není pravdivé. Upozorňujeme rovněž, že ve stejné době jako rektorátní kontrola probíhalo na fakultě z podnětu ZO VOS šetření Inspektorátu práce, které v oblasti smluv žádné pochybení neshledalo. 

K oficiálním závěrům kontroly se samozřejmě vyjádříme poté, co nám budou jeho výsledky předány a seznámíme se s nimi.

Luděk Knorr
tajemník

Jakub Jinek
proděkan pro vědu
zastupující děkana fakulty