Důležitá usnesení

24. srpna 2023: Usnesení Oborové rady Církevních a obecných dějin

OR se důrazně ohrazuje proti nepřípustnému vměšování vedení fakulty do jejích kompetencí ohledně navrhování a odvolávání školitelů (viz SZŘ UK čl. 10, odst. 6). Rozhodnutí děkana o odvolání školitelů v osobách prof. Čechury a prof. Petráčka bylo provedeno bez předchozího návrhu OR, a tudíž není platné. Současně se OR ohrazuje proti způsobu, jakým vedení fakulty oznámilo doktorandům plánované ukončení jejich školení ze strany prof. Čechury a prof. Petráčka.

26. srpna 2023: Stanovisko Koordinační odborové rady Univerzity Karlovy

Předsednictvo Koordinační odborové rady UK (KOR UK) jednoznačně odmítá postup vedení Katolické teologické fakulty (KTF) při projednávání zrušení pracovního místa prof. Tomáše Petráčka s předsedkyní odborové organizace KTF. Je zcela nepřijatelné, aby byla předsedkyně postavena před hotovou věc a aby byl předem vyhotoven zápis z jednání, pod který se měla na místě podepsat. Je stejně nepřijatelné, aby děkan vzápětí oznámil prof. Petráčkovi, že jeho místo ruší, a projednání s předsedkyní odborové organizace tak bylo pouze o splnění formality. Takový postup je zcela v rozporu s duchem Kolektivní smlouvy.

Předsednictvo KOR má také pochybnosti ohledně dodržení standardních mechanismů a odpovídajících předpisů při rušení pracovního místa prof. Petráčka. Očekává důkladné prošetření situace ze strany vedení UK a vyhrazuje si právo podniknout další kroky při obraně práv zaměstnanců UK.

11. října 2023: Usnesení Petiční komise Akademického senátu Univerzity Karlovy

Usnesení:

„Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“

Usnesení:

„Petiční komise AS UK upozorňuje, že zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ani Studijní a zkušební řád UK nestanoví závislost vedení doktorandů na existenci pracovního poměru mezi univerzitou a školitelem. Petiční komise AS UK považuje v tomto ohledu sdělení, které doktorandi obdrželi od vedení fakulty, za nevhodné a zavádějící.“

Usnesení:

„Petiční komise AS UK se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům proděkana pro vědu doc. Jakuba Jinka v Echo 24 týkajících se dotyčných doktorandů prof. Petráčka. Jeho tvrzení poškozují nejen dotčené osoby, ale i dobré jméno KTF UK a celé Univerzity Karlovy.“